شرکت کلاسیک وارد کننده انحصاری موتورهای ساید و توبلار کلاسیک ، آنتیک و اوکازیون در ایران است.